Kunnskap fra petroleumsnæringen brukes til bedre, større og tryggere vindprosjekter til havs

Kunnskap fra petroleumsnæringen brukes til bedre, større og tryggere vindprosjekter til havs

Petroleumsvirksomhet til havs og fornybar energi representerer en global mulighet for å overføre kompetanse, gjennomføringsevne og sikkerhet fra en offshoreindustri til en annen.

De siste ti årene har vi sett en enorm utvikling innen havvind, hvor særlig Nord-Europa har ledet an. Nå ser man også betydelig vekst og utbyggingsplaner globalt i områder som Sørøst-Asia og USA.

Aibel har betydelig erfaring med omstilling og teknologioverføring gjennom en over 100 år lang historie. Fra å drive med skipsreparasjoner, til å få et solid feste innen olje- og gassindustrien og til nå også ha tatt et godt steg inn i markedet for havvind. Den røde tråden i de ulike omstillingsprosessene har vært offshore og maritim industri, i tillegg til en sterkt etablert prosjektgjennomføringsevne som er overførbar til flere områder.

Likhetstrekk mellom oljeplattform og havvindplattform

Da Aibel leverte omformerplattformen DolWin Beta for det tyske havvindmarkedet i 2015 hadde selskapet brukt flere år på å utvikle en gjennomføringsmetode basert på en rekke erfaringer innenfor olje og gass. Likhetstrekkene i prosjektgjennomføringen av en plattform for olje og gass og en plattform for havvind er flere. Særlig er evnen til å kunne lede og gjennomføre store komplekse prosjekter som skal installeres i et krevende offshoremiljø svært viktig. Aibel har også kunnet utnytte betydelig multi-disiplin-kompetanse innen alt fra materialvalg, støttesystemer og sikkerhet, til byggevennlige og optimale løsninger.

Kunnskapen om havvind fra DolWin Beta-prosjektet er blitt videre optimalisert gjennom prosjekteringsarbeidet Aibel gjorde for Equinors flytende vindprosjekt Hywind Scotland. I dette prosjektet har Aibel også benyttet kompetanse og erfaringer innen flytende offshorestrukturer og videreutviklet dette for vindprosjekter.

På lik linje som innen olje og gass er man i utbygging av vindkraft avhengig av en bærekraftig og solid leverandørindustri. Over mange år har Aibel utviklet et omfattende nettverk av leverandører. Adgangen til dette leverandørnettverket har blitt videreutviklet inn mot vindprosjektene med mål om å gjennomføre leveranse på en trygg, tidsriktig og kostnadseffektiv måte.

Etter hvert som havvindindustrien utvikler seg ser man nå at det etableres løsninger og konsepter som oljeindustrien fatter interesse for. Dette har Aibel blant annet dratt nytte av under gjennomføringen av landstrømprosjekter i Norge, som har til formål å forsyne offshore olje- og gassinstallasjoner med landbasert strøm.

Overfører HMS-standarder til nytt marked

Gjennomføringen av DolWin Beta-prosjektet gav Aibel en god mulighet til å overføre erfaringer fra et betydelig HMS-arbeid innenfor olje- og gassindustrien til et nytt marked. Til tross for at teknologien i den styrende prosessen på en vindplattform er en annen, er HMS-fokuset fremdeles det samme.

Styrende systemer og rutiner for å jobbe sikkert under konstruksjonsfasen er hentet fra gjennomføring av flere byggeprosjekter for norsk sokkel. Dette er eksempelvis fokus på risikovurderinger knyttet til blant annet arbeid i høyden, etablering av ansvarsprogrammer og gjennomføre arbeidet i henhold til Quality in Execution (Aibels versjon av Equinors A-standard). Videre har flere av Norsok-standardene vært benyttet i designfasen.