Læremester i helse, miljø og sikkerhet

Læremester i helse, miljø og sikkerhet

Det er flere årsaker til at AF Gruppen prioriterer HMS høyt. God HMS er verdiskapende, det jobbes mer effektivt, det gir konkurransekraft, det virker tiltrekkende på arbeidssøkere og på omgivelser generelt.

Det er identitetsskapende og skaper stolthet blant de ansatte og ikke minst: God HMS gir mening fordi det er meningsløst å drive verdiskapning og samtidig skade mennesker og natur.

Den opprinnelige årsaken til at AF Gruppen tidlig valgte å prioritere HMS er likevel noe annerledes. Etter fem år som anleggsentreprenør med store og kompliserte anleggsprosjekter som spesialitet, tok AF steget inn i olje- og gassbransjen for første gang i 1990. Det steget skulle bli svært avgjørende for AFs fremtid. Bedriften ser tilbake på dette året som en av de aller viktigste milepælene i sin historie og den aller viktigste i sin HMS-historie.

STØPER: Den største støpen som er gjort på E18-anlegget. Bruspennet på Årdalen bru i Tvedestrand. Foto: Fredrik Asbjørnsen/AF Gruppen

Shell ble læremester

Oppdragsgiver Shell ble læremester innen moderne, systematisk HMS-arbeid i forbindelse med anleggsarbeidene for gassanlegget på Kollsnes. Spesielt sikkerhetsarbeidet ble høyt prioritert, og for en ung entreprenør med høy selvtillit var det skjellsettende å bli satt på plass av Shell med dommen «bad leadership» etter AFs første uønskede hendelser. Hendelser som i AFs øyne den gang framstod som harmløse, men som Shell anså som svært viktige og verdifulle for videre læring. Læresetningen «alle uønskede hendelser har en årsak, og alle kan dermed unngås» ble vår første kjepphest innen sikkerhets- og systemtenkning.

PROSJEKTINGENIØR: Prosjektingeniør Anna Guan på AF Offshore Decom i Vats. Foto: AF Gruppen

AF Gruppen har siden den gang utviklet seg i takt med oppdragene de har utført for kunder i olje og gass. Ikke bare systemmessig, men også kulturelt gjennom bevisstgjørende og holdningsskapende fokus på HMS. Spesielt ser vi at høyt fokus og lojalitet til viktige bestanddeler i systemtenkningen har bidratt til utvikling av AF Gruppens bedriftskultur. De mest sentrale bestanddelene har vært:

  • Risikostyring: Analyse og styring av risiko, satt i system. Påvirke risikoen før risikoen påvirker oss med ulykker, negative helseeffekter og negative effekter på natur, klima og omgivelser. Fra overordnet risikostyring i tilbudsprosess før prosjektet er en realitet, via overordnede prosjektanalyser og operasjons- og oppgavespesifikke analyser, til risikovurderinger helt ut i den spisse enden med morgenmøter, Toolbox Talk, Før-Jobben-Samtaler, med mer.
  • Barrieretenkning: Metode for påvirkning av risiko. Pålitelige barrierer er blitt en forutsetning for at AF skal drive en sikker og helsefremmende virksomhet. AF skiller mellom fysiske og organisatoriske barrierer. Barrieretenkningen forutsetter kompetanse om barrierenes virkemåte og kriterier for uavhengige barrierer.
  • Uønskede hendelser: Konstruktiv og nysgjerrig tilnærming til egne uønskede hendelser og forhold for å sikre læring og forbedring. Løpende rapportering av observasjoner og umiddelbar varsling og oppfølging ved alvorlige hendelser. Årsaksanalyser som sikrer kunnskap om bakenforliggende årsaker og rotårsaker.
  • Beredskap: Organisering, planer og trening som sikrer robusthet i beredskapssituasjoner. Prosjekter innledes med beredskapsanalyse der fare- og ulykkessituasjoner defineres og aksjonsplaner utarbeides. Organisering med aksjonsleder, skadestedsleder, mm i 1. linje og krisestab med nøkkelpersoner sentralt i bedriften som 2. linje for beredskapssituasjoner der dette er nødvendig.
Prosjekt E18: Ansatte på befaring ved anlegget til Nye veier. Foto: Hampus Lundgren/AF Gruppen

AF Gruppen er i dag et entreprenør- og industrikonsern med virksomhet innen bygg, anlegg, eiendom, energi, miljø og offshore. Olje- og gassnæringen har overført HMS-kompetanse, systemtenkning og arbeidsmetodikk som har vært avgjørende for AFs utvikling. Næringen er for AF Gruppen fortsatt en viktig driver for videre utvikling.

TANKEN TRYGT PÅ PLASS: AF Energi & Miljøteknikk installerer energilagringstank på nye terminal T3 ved Bergen lufthavn Flesland. Foto: Emil Weatherhead Breistein/AF Gruppen