Modellbasert fremdrift i byggeprosjekter basert på erfaringer fra olje og gass

Modellbasert fremdrift i byggeprosjekter basert på erfaringer fra olje og gass

Erfaringer fra store olje- og gassprosjekter danner utgangspunkt for introduksjon av modellbasert fremdrift i prosjektering av byggeprosjekter.

Utgangspunktet er en nærings-PhD, initiert av Multiconsult, som har sett på overføring av erfaringer fra olje og gass til bygg og anleggsbransjen, med fokus på prosess/metodikk (systemtenkning) ved anvendelse av prosjektgjennomføringsmodeller, som er en standard metodikk benyttet i alle prosjekter i en organisasjon, og er den dokumenterte erfaringen på hvordan prosjekter gjennomføres og leveres, samt teknologi gjennom utnyttelse av bygningsinformasjonsmodeller (BIM).

Forskningen mot prosjekter i olje- og gassnæringen har vist at for å lykkes krever en helhetlig tilnærming med fokus på tre gjensidig avhengige dimensjoner: prosess, mennesker og teknologi. Doktorgradsarbeidet er strukturert og presentert gjennom tre temaer. Utgangspunktet er at funnene vil brukes som grunnlag for overføring og tilpasning til byggebransjen.

Økt samhandling mellom rådgivere og entreprenører

Det første temaet, som ligger i grensesnittet mellom mennesker og teknologi, fokuserer på hvordan endringer i detaljprosjektering kan styres ved hjelp av et endringskontrollsystem og BIM. Med utgangspunkt i en endringshåndteringsprosess i fem steg, er det utviklet et flytskjema som beskriver endringskontrollsystemet. Dette kan brukes som grunnlag for tilpasning til byggebransjen.

Det andre temaet, som ligger i grensesnittet mellom prosess og mennesker, ser på hvordan interaksjon og samarbeid mellom rådgivere og entreprenør kan forbedres ved bruk av prosjektgjennomføringsmodeller og BIM. Det er identifisert tre aspekter, som kombinert vil øke samhandling mellom rådgivere og entreprenør.

Det tredje temaet, som ligger i grensesnittet mellom prosess og teknologi, ser på hvordan BIM kan benyttes til å rapportere fremdrift i detaljprosjektering og kopling direkte til aktiviteter i fremdriftsplanen. I dag finnes mange løsninger for å kunne rapportere fremdrift med bruk av BIM i byggefasen, også kjent som 4D simulering, men få som ser på prosjekteringsfasen.

Det er utviklet en tre-trinns prosess. Første trinn handler om å gjennomføre nødvendige forberedelser for å kunne rapportere fremdrift med bruk av BIM, herunder definering av såkalte kontrollobjekter og statussetting av disse, for å kunne måle kvalitet og modenhet i BIM, basert på prinsipper fra prosjektgjennomføringsmodeller.

I andre trinn visualiseres og rapporteres planlagt opp mot faktisk fremdrift med bruk av BIM, basert på status på kontrollobjekter.

Tredje trinn går på å knytte resultater fra fremdriftsrapporter til fremdriftsplanen, for å kunne rapportere status på aktiviteter direkte fra BIM.

Testesi byggeprosjekter

Funn fra det tredje temaet testes i dag i byggeprosjekter, og erfaringer og resultater er allerede blitt tilpasset og implementert gjennom Statsbyggs digitaliseringssatsning, Digibygg.

I Statsbyggs første Digibygg-prosjekt, Gol trafikkstasjon og døgnhvileplass, en totalentreprise med Mest Bygg som entreprenør og Rambøll som rådgiver, er dette blitt tatt inn som en egen Digibygg-opsjon. Hovedfokus har vært å se på hvordan BIM kan brukes til å rapportere fremdrift i detaljprosjektering. Med utgangspunkt i prosjekteringsplanen er det introdusert leveransepakker, som tilsvarer kontrollobjekter, og statuser knyttet til disse. 

For hver leveransepakke er det definert hvilke tidspunkt ønsket status skal oppnås. Dette har blitt fulgt opp underveis i detaljprosjektering med egnede verktøy for å kontrollere om leveransepakkene har riktig status i forhold til en gitt dato og oversikt over hvilke som ikke er godkjent. Fargekoder på de definerte statusene har også blitt benyttet for visuell kontroll av fremdrift.

I Statsbyggs andre Digibygg-prosjekt, Bergen akuttsenter for ungdom, en totalentreprise med Åsane Byggmesterforretning som entreprenør og Norconsult som rådgiver, er dette også tatt inn som en del av Digibygg-opsjonene.