Oljeberedskap gjør fengselet tryggere

Oljeberedskap gjør fengselet tryggere

Stavanger fengsel og Operatørenes forening for beredskap (OFFB) har egentlig ikke noe hverandre å gjøre. Men da Kriminalomsorgen spurte om å få lære om proaktiv beredskap og hvordan de kan gjøre fengselet tryggere, ble de møtt med åpne dører.

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell forening som leverer profesjonell 2. linje-beredskap til ti operatørselskap på norsk sokkel. Med beredskap som eneste oppgave har OFFB siden oppstarten i 2010 bygget opp et effektivt system og metodikk for å håndtere alle typer hendelser som kan oppstå på medlemmenes olje- og gassinstallasjoner.

På vegne av medlemsselskapene arrangerer beredskapsforeningen over 100 øvelser i året. Og beredskapen er under kontinuerlig utvikling. Alle funn fra øvelser og reelle hendelser deles mellom selskapene og brukes til å forbedre planer og arbeidsmetodikk som kommer alle medlemmene til gode – og gjør alle bedre rustet til å håndtere fremtidige hendelser.

Et viktig ledd i arbeidet er å øve sammen med samvirkende tredjeparter – inkludert aktører som Hovedredningssentralen, politiet, helseinstitusjoner, myndigheter og NOFO. Kriminalomsorgen faller ikke inn under denne kategorien.

SAMARBEID FOTO: OFFB
SAMARBEID: OFFB-leder Ole Jacob Haug og leder ved Stavanger fengsel, Tanja Rosså Ødegård, samarbeider om å gjøre fengselet tryggere ved å bruke metoder fra oljeberedskapen. FOTO: OFFB

Drar nytte av kunnskapen

Likevel var OFFB og daglig leder Ole Jacob Haug ubetinget positiv da Stavanger fengsel spurte om å få lære om hvordan OFFB bruker proaktiv metode.

– Vi ønsker å bidra til samfunnet
rundt oss og ser det som positivt at fengselsvesenet kan dra nytte av
kunnskapen vi har opparbeidet oss, sier Haug.

Metoden innebærer å være i forkant av situasjoner som kan oppstå, definere og håndtere potensialet i hendelsen – hvor galt kan dette gå? – og ikke bare iverksette tiltak basert på informasjonen som er tilgjengelig der og da. Ved hjelp av proaktiv metode kan man da iverksette tiltak som styrer utviklingen i hendelsen i ønsket retning.

I oljenæringen deler man også beredskapsarbeidet inn i tre nivåer. 1. linje gjennomfører redning og bekjempelse på selve skadestedet. 2. linje samordner ressurser og personell på operasjonelt nivå, mens 3. linje har en overordnet strategisk oppgave.

Fram til i dag har Stavanger fengsel hatt en mer reaktiv tilnærming til operativ beredskap, hvor organisasjonen i de fleste tilfeller har satt stab først etter at det har oppstått alvorlige hendelser. Det har heller ikke vært klare linjer og ansvarsfordeling i beredskapsarbeidet.

Unik mulighet

Fengselsledelsen beskriver responsen fra
OFFB som en unik mulighet til å styrke beredskapen og
risikostyringen i fengselet. OFFB sin tilnærming til beredskap har
allerede ført til forbedringer, nyutvikling og effektivisering.

OFFB har også gjort det mulig for
Stavanger fengsel å presentere det digitale krisestøtteverktøyet
CIM som helhetlig styringssystem for sikkerhet og beredskap for
regional og nasjonal ledelse i Kriminalomsorgen.
Kriminalomsorgsdirektoratet vurderer nå å innføre CIM i hele
Kriminalomsorgen. Stavanger fengsel ble forespeilet å kunne gjøre
en pilot på systemet i 2017, men avventer foreløpig bevilgninger i
en presset økonomisk situasjon.

Medlem i justiskomiteen på Stortinget, Frida Melvær (H), roser Stavanger fengsels initiativ til å lære mer om beredskap av oljenæringen og OFFB for åpenheten de har vist. Sammen med flere andre medlemmer i justiskomiteen og ledelsen i Stavanger fengsel besøkte hun OFFB i Sandnes kommune for å lære mer om temaet i januar 2018.