Statsbygg henter lærdom fra oljebransjen i store byggeprosjekter

Statsbygg henter lærdom fra oljebransjen i store byggeprosjekter

Statsbygg har tatt i bruk oljebransjens metode og tilpasset den til byggebransjen i to av sine største byggeprosjekter: Det nye Nasjonalmuseet i Oslo og Veterinærbygget på Campus Ås. Det vil gi store besparelser i tid og penger.

Statsbygg har tatt i bruk oljebransjens metode og tilpasset den til byggebransjen i to av sine største byggeprosjekter: Det nye Nasjonalmuseet i Oslo og Veterinærbygget på Campus Ås. Det vil gi store besparelser i tid og penger.

Ferdigstillelse, eller såkalt «completion», har vært gjennomført systematisk innen olje- og gassbransjen i Nordsjøen siden 1970-tallet. Bruk av digitale spesialistverktøy for oppfølging av status på aktiviteter frem mot ferdigstillelse har derimot ikke hatt noen tradisjon i bygge- og anleggsbransjen.

Bygningsmessige konstruksjoner blir stadig mer komplekse, og spesielt tekniske systemer får et stort innslag av sensorer og automasjon. Utfordringen med å holde oversikt over utstyr og komponenter, men fremfor alt samvirket mellom systemene, blir tilsvarende større. Derfor ønsker Statsbygg å ta lærdom av erfaringene fra olje- og gassbransjen, og samtidig samarbeide med leverandørene for å komme frem til en metode og et system som er tilpasset bygg- og anleggsbransjens forutsetninger og behov.

STORT: Enorme dimensjoner på nytt Nasjonalmuseum

Følger opp status

Med utgangspunkt i et system som med suksess har vært brukt i oljebransjen gjennom mange år har Statsbygg nå tatt i bruk prosjektstyringsverktøyet Pims 365 i sine to pilotprosjekter. Verktøyet visualiseres gjennom kobling til BIM (bygningsinformasjonsmodeller). På denne måten kan status for komponenter, systemer og tester følges opp fra mobile enheter ute på byggeplass. Tidlig mobilisering av ferdigstillelsesansvarlige, og et tett samarbeid med prosjekteringsgruppen, sikrer datakvaliteten i Pims 365, og gir best mulig utgangspunkt.

En viktig del av løsningen er koblingen mot informasjon og dokumentasjon som skal følge bygget når det blir overtatt av brukerne, såkalt «Systematisk FDVU» (Forvaltning, Drift, Vedlikehold, Utvikling). Med utstyrets tag-nummer, basert på TFM-koden, har alle sentrale komponenter en unik identifikator som benyttes som nøkkel. Til denne nøkkelen knytes all relevant informasjon og dokumentasjon fra leverandører og rådgivere, slik at informasjonen er tilgjengelig for ferdigstillelse i testfasen og for eiendomsavdeling og sluttbruker i driftsfasen.

Videre utvikling tar sikte på å automatisere fangst av dokumentasjon og automatisere arkivering av informasjon både historisk og for drift. Dessuten er det lagt vekt på enkelt å kunne utveksle informasjon med andre systemer. Modularisert oppbygging gir muligheten for å kunne bytte ut og legge til funksjoner fra andre systemer – om ønskelig.

Når systemet er på plass kan man se frem til store besparelser, både tidsmessig og på kostnader, i alle fasene av prosjektet.

NYTT: Statsbygg bygger nytt Nasjonalmuseum.